visszalépés a nyitóoldalra netpeople.hu EcoFact.hu
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 

Általános Szerzõdési Feltételek

1. SZOLGÁLTATÓ NEVE, ADATAI

Cégnév: LMC GAME SZOFTVERFEJLESZTÕ KORLÁTOLT FELELÕSSÉGÛ TÁRSASÁG
Telephely: 1056 Budapest, Belgrád rakpart 27. II. emelet 5.
Adószám: 12809057-2-13
Cégjegyzékszám: 01-09-661816
Statisztikai számjel: 12809057-7220-113-13
Bankszámlaszám: 10918001-00000005-53250008 (HVB Bank)

2. SZOLGÁLTATÓ ELÉRHETÕSÉGEI

Postacím: 1056 Budapest, Belgrád rakpart 27. II. emelet 5.
E-mail cím: info@netpeople.hu
Weboldal: www.netpeople.hu

3. AZ ALANYOK MEGHATÁROZÁSA

Jelen ÁSZF kiterjed egyrészrõl az LMC Game Kft.-re, mint szolgáltatóra (a továbbiakban: Szolgáltató), másrészrõl a szolgáltatást igénybe vevõ, az nPirio nevû terméket használatba vevõ felhasználóra (a továbbiakban: Felhasználó).
3.1 Szolgáltató: az a jogi személy, aki a Felhasználónak a jelen ÁSZF-ben meghatározott szolgáltatást nyújtja.
3.1. Felhasználó: az a személy/jogi személy/társaság/szervezet, aki jelen weboldal (http://www.npirio.hu) szolgáltatásait igénybe veszi.

4. AZ ÁSZF HATÁLYA

4.1 Jelen ÁSZF a http://www.npirio.hu weboldalon elérhetõ honlapkészítésre és bõvítésre alkalmas szolgáltatásokra vonatkozik abban a formában, ahogy ez a http://www.npirio.hu weboldalon fellelhetõ. Az ÁSZF szabályozza a felek tartós jogviszonyának általános feltételeit, a felek alapvetõ jogait és kötelezettségeit. A Felhasználó által a http://www.npirio.hu weboldalra történõ Regisztráció folyamán a feltételek elfogadásával megrendelt szolgáltatásokat, a Szolgáltató által felszámított díjakat a Szolgáltató által üzemeltetett http://www.npirio.hu-n közzétett oldalakon határozza meg.
4.2 A szerzõdéses jogviszony Szolgáltató és Felhasználó között Felhasználó regisztrációjakor jön létre.
4.3 Az elsõ díjfizetés határideje a regisztrációtól napjától számított 21 nap.
4.4 A szerzõdéses jogviszony megszûnik, amennyiben Felhasználó a megrendelt szolgáltatások díját a fizetési határidõtõl számított 30 napon belül nem fizeti meg. Ez esetben Szolgáltató jogosult az általa Felhasználó részére biztosított szolgáltatások azonnali megszüntetésére.

5. A SZOLGÁLTATÓ ÁLTAL NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOK MEGHATÁROZÁSA

5.1 Szolgáltató Felhasználó számára ingyenes honlap létrehozását biztosítja, Felhasználónak csupán az ennek fenntartásához szükséges, általa választott méretû tárhely megfizetése szükséges.
5.2 Szolgáltató biztosítja a http://www.npirio.hu honlapon közzétett, az ingyenes honlap bõvítésére alkalmas további szolgáltatások igénybevételét az ugyancsak a http://www.npirio.hu honlapon közzétett szolgáltatási díjakkal.
5.3 Szolgáltató biztosítja Felhasználónak a Regisztráció során megadott tevékenységi körének, tevékenységi leírásainak (kulcsszavak) megjelenését az általa a http://www.npirio.hu honlapon üzemeltetett Szaknévsorban.
5.4 Szolgáltató támogatást biztosít Felhasználó részére. A támogatás egyfelõl a http://www.npirio.hu honlapon elérhetõ Segítség és Gyakran Ismételt Kérdések oldalakon közzétett segédanyagot jelenti, másfelõl pedig közvetlen e-mail és telefonos támogatást. Az e-mail támogatás öt esetben ingyenes, a továbbiakban külön szolgáltatási díjért vehetõ igénybe.
5.5 Szolgáltató az általa nyújtott szolgáltatásokat csakis az általa biztosított tárhely igénybevételével üzemeltetett honlapokhoz nyújtja.

6. SZOLGÁLTATÓ JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

6.1 Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy az általa nyújtott, a Felhasználó által megrendelt szolgáltatásokat Felhasználó számára biztosítja a szerzõdés teljes idõtartama alatt.
6.2 Szolgáltató köteles a szolgáltatásaiban esetlegesen felmerült hibát lehetõségeihez mérten a lehetõ leggyorsabban kijavítani.
6.3 Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy Felhasználó adatait titkosan kezeli, nyilvánosságra nem hozza, azokat harmadik személynek át nem adja - hacsak erre adott helyzetben jogszabály nem kötelezi.
6.4 Szolgáltató az igényelt szolgáltatások aktiválásának idõpontjától, azaz Felhasználó regisztrációjától kezdõdõen felel a szolgáltatás mûködõképességéért.
6.5 Szolgáltató szavatolja, hogy a szolgáltatás(ok) biztosításához minden adminisztratív és technikai eszközzel rendelkezik.
6.6 Esetleges üzemzavar esetén Szolgáltató mindent megtesz a hiba lehetõ legrövidebb idõn belüli elhárításáért. Szolgáltató nem tartozik felelõsséggel a neki nem felróható módon bekövetkezõ váratlan eseményekbõl eredõ szolgáltatási kimaradásokért, esetleges adatveszteségekért, illetve azon károkért, amelyek rajta kívül álló okok eredményeképpen következtek be. Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a szolgáltatást karbantartási és fejlesztési célzattal, annak feltétlenül szükséges idõtartamára felfüggessze - amennyiben errõl Felhasználót elõzetesen tájékoztatta.
6.7 Szolgáltató a szolgáltatáskör bõvítésére való jogát fenntartja - esetlegesen Felhasználó elõzetes tájékoztatása nélkül is.
6.8 Felek megállapodnak és kijelentik, hogy Szolgáltató kifejezetten jogosult eltávolítani, törölni azt a honlapot, vagy tárhelyet, adatot és információt, mely a Polgári Törvénykönyv és a hatályos jog által védett személyiségi- vagy kegyeleti jogot sérti, a jó erkölcsbe ütközik, vagy faji, vallási, illetve bármely alapon diszkriminációra indít, felhív, uszít; továbbá amennyiben vallási, politikai vagy faji alapon más vagy mások önérzetét sértheti.
6.9 Felhasználó és Szolgáltató megállapodnak és kijelentik, hogy Szolgáltató jogosult jelen megállapodást azonnali hatállyal felmondani, amennyiben Felhasználó a dijat nem fizeti, vagy jelen Általános szerzõdési feltételbõl folyó, lényeges kötelezettségét megszegi. Felek megállapodnak, hogy Felhasználó jogosult jelen megállapodást bármikor, indokolás nélkül felmondani, azonban a jelen ÁSZF 8. pontja szerinti dijat ekkor is köteles megfizetni Szolgáltatónak.

7. FELHASZNÁLÓ JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

7.1 Felhasználó kötelezettséget vállal az általa igényelt szolgáltatások díjának megfizetésére.
7.2 Kizárólag Felhasználó jogosult a jelen szerzõdés tárgyát használni, hasznosítani, azzal rendelkezni. Ha ezen jogok gyakorlását másnak átengedi vagy a szolgáltatást harmadik személynek bármilyen formában továbbadja, átengedi, hozzáférhetõvé teszi, felelõs minden olyan kárért, amely enélkül nem következett volna be. Felhasználó tudomásul veszi, hogy Szolgáltató ebben az esetben jogosult a szerzõdés azonnali hatályú felmondására, valamint Felhasználó köteles az általa okozott kár kifizetésére.
7.3 Felhasználó szavatol azért, hogy a Szolgáltató által üzemeltetett szerveren az általa elhelyezett file-ok, vagy a Felhasználó részérõl történõ egyéb beavatkozás a szolgáltatás folyamatosságában, minõségében, valamint az ott tárolt adatokban semmilyen kárt nem okoz. Felhasználó tudomásul veszi és hozzájárulását adja ahhoz, hogy a rendeltetésszerû joggyakorlás ezen követelményének szándékos vagy súlyosan gondatlan megszegése esetén a Szolgáltató jogosult az Felhasználónak az azonosításhoz szükséges adatait a károsult fél részére átadni.

8. FELHASZNÁLÓ DÍJFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGEI

8.1 Szolgáltató a Felhasználó által igényelt szolgáltatások díjáról a meghatározott fizetési gyakoriság mellett, a kijelölt fizetési mód alapján elõre számlát állít ki Felhasználó részére, amelyet Felhasználó a számlán feltüntetett határidõn belül köteles kiegyenlíteni.
8.2 Az 8.1 pontban említett fizetési kötelezettségek elmulasztása esetén Szolgáltató jogosult késedelmi kamat felszámítására, melynek mértéke a mindenkori jegybanki alapkamat kétszerese.
8.3 Amennyiben Felhasználó a fizetési kötelezettségeinek nem tesz eleget, Szolgáltató jogosult (külön értesítés nélkül) a szolgáltatást korlátozni, adott esetben felfüggeszteni és 30 napon túl a szolgáltatási szerzõdést azonnali hatállyal felmondani, a meglévõ pénzügyi követelések fennállása mellett.
8.4 A díjfizetés lehetséges módjai a következõk: banki átutalás, csekk.
8.5 Késedelmes fizetés esetén Felhasználó beleegyezik, hogy a Szolgáltatóval kötött szerzõdést és ezzel Felhasználó adatait átadja adósságkezelés céljából a Szolgáltató által kijelölt adósságkezelõ cégnek.
8.6 A rendszeres (negyedéves, féléves, éves ill. Felhasználóval egyedileg megállapodott rendszerességû) elõfizetési díjat a Szolgáltató jogosult elõre kiszámlázni.

9. VEGYES ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

9.1 Szolgáltató és Felhasználó kölcsönösen kijelentik, illetve kölcsönösen jóváhagyólag tudomásul veszik, hogy rendelkeznek azzal a képességgel és meghatalmazással, hogy jelen szerzõdéses kapcsolatba lépjenek és az ebbõl fakadó szerzõdéses kötelezettségeiket teljesítsék.
9.2 A Szolgáltató fenntartja magának a szolgáltatás karbantartásának jogát, amelynek idõpontjáról, valamint várható idõtartamáról Felhasználót elõre tájékoztatja. A karbantartás idején változatlan díjfizetési kötelezettség mellett a szolgáltatás szünetel, azonban a Szolgáltató vállalja, hogy a szükséges munkákat a lehetõ leggyorsabban végzi el.
9.3 A tárterület tartalmáért, Felhasználó a magyar vagy nemzetközi jogszabályokat sértõ tevékenységéért a Szolgáltató felelõsséget nem vállal, ez kizárólag Felhasználó felelõssége. Amennyiben a Szolgáltató tudomására jut, hogy Felhasználó ilyen tevékenységet folytat, abban az esetben a szolgáltató jogosult a szolgáltatás szüneteltetésére, vagy akár a szerzõdés azonnali hatállyal történõ felmondására.
9.4 A Szolgáltató fenntartja magának az árváltoztatás jogát, amely azonban a már megkötött, határozott idõre szóló szerzõdésekre nem vonatkozik. Határozatlan idõre szóló szerzõdés esetén pedig a Szolgáltató az árváltozást megelõzõen Felhasználót értesíteni köteles (e-mail is elfogadott).
9.5 Felhasználó köteles az adataiban bekövetkezett változásokról a Szolgáltatót haladéktalanul értesíteni a http://www.npirio.hu honlapon biztosított adatmódosító ûrlap segítségével.
9.6 Bármely, e szerzõdés alkalmazásából eredõ vita esetén, ha Felek nem jutnak peren kívüli egyezségre, hatáskörtõl és illetékességtõl függõen a Monori Városi Bíróság illetve a Pest Megyei Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki. Jogvita esetén a Magyar Köztársaság törvényei és jogszabályai az irányadók.
9.7 A jelen szerzõdésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. vonatkozó szabályai az irányadók. Szerzõdõ felek kijelentik, hogy a szerzõdés teljesítése során egymással együttmûködnek, a szükséges tájékoztatást egymásnak megadják, az esetleges vitás kérdésekben elsõsorban békés úton próbálnak megegyezni.

10. VIS MAJOR

10.1 Egyik fél sem felel a szerzõdés szerinti kötelezettsége teljesítéséért azon esetekben, amikor olyan, mindkét fél érdekkörén kívül esõ, elõre nem látható körülmények (vis major) merülnek fel, amelyek megakadályozzák a szerzõdés teljesítését. Ilyen körülmények: háborús cselekmények, lázadás, szabotázs, robbantásos merénylet, vagy más szükséghelyzet, elemi csapás, árvíz, tûzvész, villámcsapás, illetve más természeti katasztrófa, munkabeszüntetés, a honvédelmi törvény, rendõrségi törvény alapján feljogosított szervek rendelkezésére tett intézkedés.
10.2 A teljesített szolgáltatások számlájának kiegyenlítése alól ezen események sem jelentenek mentességet.
netpeople.hu 1145 Budapest, Mexikói út 58/b.
e-mail • Telefon: 1 373 08 75
EcoFact Kft. 2200 Monor Deák F. u. 10.
e-mail • Telefon: 29 613 620